Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemin kaupunki

RSS-linkki

https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/70

KEMIN KAUPUNKI

OTE VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisupvm 

 

Lähetyspäivä 

 

 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta viranhaltijapäätöksestä tehty ote on sähköisesti allekirjoitettu.

 

09.02.2024

 

 

Riitta Hakala

Työllisyyspäällikkö

 

 

Julkaistu Pöytäkirja on 9/2 2024 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Saatettu tiedoksi Asianosaiselle lähetettävään otteeseen merkitään lähettämispäivä:

 

__ Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty, pvm

 

x Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 9.2.2024

 

__ Muulla tavoin, miten?


Kemin kaupunki VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Elinvoimatoimiala Henkilöstöpäätös

 

Työllisyyspäällikkö 09.02.2024 / § 1/2024 38/01.01.01/2024

 

Hakija/vireillepanija Työllisyyspalvelut

 

 

Ohjaamon työhönvalmentajan valinta

 

Selostus asiasta

 

Kemin kaupungin elinvoimatoimialalla työllisyyspalveluissa on ollut

avoimessa haussa 13.12.2023-16.1.2024 Ohjaamon

työhönvalmentajan määräaikainen tehtävä. Työhönvalmentajan

palkkauskustannuksiin on saatu EU:n elpymisrahaston

rahoittamaa valtiontukea ajalle 1.1.2024-31.12.2025.

 

Työhönvalmentajan tehtävä on tukea heikossa työmarkkina-

asemassa olevia nuoria henkilöitä työllistymisessä, työssä

pysymisessä tai työelämään sijoittumisessa.

 Työhönvalmennus on tavoitteellista ja aktiivista ratkaisujen etsimistä

asiakkaan työllistymiseksi.

 

Työhönvalmentajan työ vaatii kykyä työnantaja- ja

oppilaitosyhteistyöhön sekä osaamista asiakkaiden tukemiseen.

Työhönvalmentaja toimii osana asiakkaan verkostoa, jolloin

yhteistoiminta- ja verkostoyhteistyötaidot nousevat merkityksellisiksi.

 

Keskeistä työhönvalmennuksessa ovat prosessimainen työskentely,

asiakaslähtöisyys, työllistymiskeskeisyys ja lopulta työllistyminen.

 

 Hakijoita oli yhteensä 7, joista 3 kutsuttiin haastatteluun.

Rekrytoinnissa käytettiin anonyymia hakumenettelyä.

Haastattelijoina toimivat ohjaamokoordinaattori Maria Viinikka ja

projektipäällikkö Maija Saarenpää.

 

Perustelut

 

 Hakemuksen ja haastattelun perusteella arvioitiin Laura Plantingilla

olevan hakijoista parhaimmat edellytykset suoriutua Ohjaamon

työhönvalmentajan tehtävästä. Laura Plantingilla on tehtävän

edellyttämä sosionomin tutkinto, monipuolinen asiakastyön kokemus

ja työllisyydenhoidon ja muun palvelujärjestelmän tuntemus sekä

kokemusta vastaavista tehtävistä.

 

Päätös Valitsen kokonaisarvion perusteella työhönvalmentajan määrräaikaiseen tehtävään sosionomi AMK Laura Plantingin. Laura Plantingilla on tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

 

Sovelletut oikeusohjeet

(lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohdat, määräykset ja sopimukset)

 

 Hallintosääntö § 44, § 45

 

 

 

Allekirjoitus Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kemin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

 

Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala

 

 

Tiedoksi Toimielimen puheenjohtaja

Toimialajohtaja

Asianosainen

Henkilöstöpalvelut

 

Hakija/vireillepanija

 


Kemin kaupunki VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Elinvoimatoimiala Henkilöstöpäätös

 

Työllisyyspäällikkö 09.02.2024 / § 1/2024 38/01.01.01/2024

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemin kaupungin elinvoimatoimialan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Elinvoimalautakunta

Valtakatu 26

94100 KEMI

 

Elinvoimatoimialan kirjaamon yhteystiedot:

 

 

Postiosoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi

Käyntiosoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi

Sähköpostiosoite: elinvoima@kemi.fi

Puhelinnumero: +358 40 702 9737, +358 050 431 4240

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kemin kaupungin elinvoimatoimialan kirjaamosta.

 

 

Julkaistu: 09.02.2024